Demobos Aalten in bruikleen genomen

31 maart 2021

Een in onbruik geraakt stuk bos is omgetoverd tot een showcase van De Groene Ruyt-methode. Hier laten we zien hoe onze werkwijze uitpakt voor projecten van gemeenten en provincies, de rijksoverheid en particulieren.

Het demobos van De Groene Ruyt is te vinden in de naaste omgeving van boomkwekerij Rendering. Een van de buren bood aan om een stuk grond voor 100 jaar in bruikleen te geven, mits het verouderde en aangetaste fijnsparbos werd vervangen door een echte blikvanger voor de buurt.

Om de grond geschikt te maken voor gebruik moesten als de eerste de soms wel 15 meter hoge fijnsparren worden verwijderd. Deze waren grotendeels aangevreten door de letterzetter, hadden ook ernstig geleden onder een recente periode van droogte en bleken niet meer te redden.

Grondwerk

Na het kappen en de verwijdering van het grootste deel van het hout is als eerste het nodige grondwerk verricht. Het voornaamste was de verhoging van de zuurgraad. Het eenzijdige gebruik had geleid tot een Ph-waarde van 3, wat veel te laag is om planten en bomen te laten groeien.

Er is kalk opgebracht en er zijn groenbemesters gezaaid, zoals klaver, bolzaad, rammenas, en diverse kruidensoorten. Deze zorgen ervoor dat de grond los komt en verrijkt wordt. Daarna werd de grond bedekt met  champignonmest. Dit materiaal wordt door het bodemleven vanzelf naar beneden getrokken.

Vervolgens zijn er in drie delen verschillende soorten bomen en struiken geplaatst. Dat varieert van de doodsbeenderenbomen en populieren tot diverse soorten fruitbomen.

Showcase

Omdat het hier een showcase van De Groene Ruyt betreft, is gekozen voor een indeling die aansluit bij onze belangrijkste groepen van opdrachtgevers.

Een segment is typerend voor het werk van gemeenten en provincies. Een tweede deel van het perceel apelleert aan de projecten van de rijksoverheid. Het derde deel is aangepast aan de wensen, die typerend zijn voor particulieren. De randen zijn vervolgens als akkerrand ingezaaid, wat een gunstige omgeving is voor patrijzen, fazanten en andere vogels.

Inmiddels is de beplanting gereed en hoeft er amper nog onderhoud te worden gepleegd. Wel wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar hoe het demobos zich in de praktijk ontwikkeld. De bodemgesteldheid blijkt door de diverse maatregelen ingrijpend te zijn verbeterd en het dierlijk leven op en rond het demobos is fors toegenomen.